July 30, 2009

కలవరమాయే మదిలోPowered by eSnips.comసంగీతం : శరత్ వాసుదేవన్
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : చిత్రకనులే కలిపే కథలే తెలిపే నాలోని భావాలే
అలలై మెదిలే కలలే కదిపే వేవేల రాగాలే
పలికే స్వరాలే ఎదకే వరాలై
పదాలు పాడు వేళలో..... కలవరమాయే మదిలో

కనులే కలిపే కథలే తెలిపే నాలోని భావాలే
అలలై మెదిలే కలలే కదిపే వేవేల రాగాలే

మనసునే తొలి మధురిమలే వరి౦చెనా
బతుకులో ఇలా సరిగమలే రచి౦చెనా
స్వరములేని గాన౦ మరపు రాని వైన౦
మౌనవీణ మీటుతు౦టే..... కలవరమాయే మదిలో

ఎదగని కలే ఎదలయలో వరాలుగా
తెలుపని అదే తపనలనే తరాలుగా
నిదురపోని తీర౦ మధురమైన భార౦
గు౦డెనూయలూపుతు౦టే .....కలవరమాయే మదిలో

కనులే కలిపే కథలే తెలిపే నాలోని భావాలే
అలలై మెదిలే కలలే కదిపే వేవేల రాగాలే
పలికే స్వరాలే ఎదకే వరాలై
పదాలు పాడు వేళలో..... కలవరమాయే మదిలో
************************************************************************


సంగీతం : శరత్ వాసుదేవన్
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : చిత్ర


జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యరే
జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యరే


తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా
ఏ చిన్ని సందళ్ళు విన్నా ఈ గుండె చాటున
నా గొంతు వాకిళ్ళలోన ఆ పాట దాగునా
దరి చేరే స్వరము నాకు వరము
ప్రతి రోజూ పదము పాడే సమయాన
నన్నే నీలో కన్నా

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా


కొమ్మ చాటుగా పల్లవించు ఆ గండు కోయిలమ్మ
గొంతులోని నా తేనెపట్టునే తాను కోరేనమ్మా
పరుగాపని వాగులలోనా కదిలే అలలే
నా పలుకుల గమకం ముందు తల వంచెనులే
ఎగిసే ....తేనె రాగాలు నీలిమేఘాలు తాకితే చాలు నింగి లోగిళ్ళు
జల్లై విల్లై తుళ్ళు

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా

ప ప స స ద స స ద ప ప ప ప గ స ని ప గ రి
స స ద ద ప ద ద ప గ ప స గ ప రి
ప ద ని స గ రి గ రి గ రి గ రి
ప ద ని స రి గ రి గ రి గ రి గ
ప ద ని స గ గ ప ద ని స గ గ ప ద ని స గ

ఇన్ని నాళ్ళుగా కంటి పాపలా పెంచుకున్న స్వప్నం
నన్ను చేరగా సత్యమవ్వదా నమ్ముకున్న గానం
పెదవంచున సంగతులన్నీ శ్రుతులై లయలై
ఎదనూపిన ఊపిరులవని స్వర సంపదలై
బతుకే .....పాటలా మారు బాటలో సాగు ఆశలే తీరు రోజులే
చేరువయ్యే లైఫే హాయే


తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా
ఏ చిన్ని సందళ్ళు విన్నా ఈ గుండె చాటున
నా గొంతు వాకిళ్ళలోన ఆ పాట దాగునా
దరి చేరే స్వరము నాకు వరము
ప్రతి రోజూ పదము పాడే సమయాన
నన్నే నీలో కన్నా

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా

**********************************************************************************************

సంగీతం : శరత్ వాసుదేవన్
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : చిత్ర , రోషన్


నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన
నా ప్రేమ సంతకాల సాక్షాలే చూపనా
ఏం మాయ చేసినా నీ మాటే చెల్లునా
నాపై కోపాలేనా


నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన


నీకు నేనే చాలనా నిన్ను కోరి వస్తే చులకనా
కాలు దువ్వే కాంచన కంటి పాప లో నిను దాచనా
ఆ కన్నులే పలు అందాలనే చూస్తే ఎలా
ఏం చూసినా ఎదలో ఉందిగా నిదా కల
నమ్మేదెలా.......ఆ ఆ ఆ ఆ


నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా


నీడలాగా సాగనా గుండె నీకు రాసిచ్చెయ్యనా
మాటలేమో తియ్యన మనసులోని ఆశే తీర్చునా
నీ కోసమే నన్ను ఇన్నాళ్ళుగా దాచానిలా
ఏమో మరి నిను చూస్తే మరి అలా అనిపించలా
నీతో ఎలా .......ఆ ఆ ఆ ఆ


నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన
నా ప్రేమ సంతకాల సాక్షాలే చూపనా
ఏం మాయ చేసినా నీ మాటే చెల్లునా
నాపై కోపాలేనా


నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన

************************************************************************


సంగీతం : శరత్ వాసుదేవన్
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : హరిహరన్ , కల్పన


ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని
నేనంటు ఇక లేనని నీ వెంటే ఉన్నానని చాటనీ
చేసానే నీ స్నేహాన్ని...పోల్చానే నాదో కానీ
నీ వాణ్ణి

ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని

మారాము చేసే మారాణి ఊసే నాలోన దాచానులే
గారాలు పోయే రాగాల హాయే నా గుండెనే తాకెలే
నీ కొంటె కోపాలు చూడాలనే ......దొబూచులాడేను ఇన్నాళ్ళుగా
సరదా సరాగాలు ప్రేమేగా

ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని

నీ నీడలాగ నీతోనే ఉన్నా నీ జంట నేనవ్వనా
వేరెవ్వరు నా నీ గుండెలోన నా కంట నీరాగునా

ఆ తలపు నా ఊహకే తోచునా..... నా శ్వాస నిను వీడి జీవించునా
నీ కంటి పాపల్లే నేలేనా

ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని
నేనంటు ఇక లేనని నీ వెంటే ఉన్నానని చాటనీ
చేసానే నీ స్నేహాన్ని...పోల్చానే నాదో కానీ
నీ వాణ్ణి

July 29, 2009

ఓయ్
Powered by eSnips.comసంగితం : యువన్ శంకర్ రాజా
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : కే కేచిరునవ్వే నవ్వుతూ నాకోసం వస్తావనీ
చిగురాశే రేపుతూ నీ ప్రేమను తెస్తావనీ
నిను వెతికానే నన్నే తాకే గాలుల్నే ఆరా తీస్తూ
నిలుచున్నానే నీకై వేచే తీరాన్నే ఆరాధిస్తూ
ప్రతి జన్మా నీతోనే......I am waiting for you baby
ప్రతి జన్మా నీతోనే.......I am waiting for you baby

ఓ ఓ ఓ ఓ .......................

చిరునవ్వే నవ్వుతూ నాకోసం వస్తావనీ
చిగురాశే రేపుతూ నీ ప్రేమను తెస్తావనీ

నువ్వూ నేనూ ఏకం అయ్యే ప్రేమల్లోనా ...ఓ ఓ ఓ ఓ
పొంగే ప్రళయం నిన్నూ నన్నూ వంచించేనా
పువ్వే ముల్లై కాటేస్తోందా ....ఆ ఆ ఆ ఆ
నీరే నిప్పై కాల్చేస్తోందా ...... ఆ ఆ ఆ ఆ
విధినైనా వెలేయనా నిను గెలిచేయనా నీకోసం నిరీక్షణా ...ఓ ఓ ఓ ఓ
I am waiting for you baby
ప్రతి జన్మా నీతోనే.........I am waiting for you baby

ఓ ఓ ఓ ఓ .......................

ప్రేమనే ఒకే మాటే ఆమెలో గతించిందా
వీడనీ భయం ఏదో గుండెనే తొలుస్తోందా
ఆ ఊహే తన మదిలో కలతలే రేపెనా
విధినైనా వెలేయనా నిను గెలిచేయనా నీకోసం నిరీక్షణా ..... ఓ ఓ ఓ ఓ
I am waiting for you baby

చిరునవ్వే నవ్వుతూ నాకోసం వస్తావనీ
చిగురాశే రేపుతూ నీ ప్రేమను తెస్తావనీ
నిను వెతికానే నన్నే తాకే గాలుల్నే ఆరా తీస్తూ
నిలుచున్నానే నీకై వేచే తీరాన్నే ఆరాధిస్తూ
ప్రతి జన్మా నీతోనే......I am waiting for you baby
ప్రతి జన్మా నీతోనే.......I am waiting for you baby


*******************************************


సంగితం : యువన్ శంకర్ రాజా
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : కార్తీక్ , సునితీ చౌహాన్

సరదాగా చందమామనే చేతివేళ్ళపై నిలబెడతావా
పది రంగుల రామచిలుకతో ప్రేమ పలుకులే పలికిస్తావా
మేఘాలని మూటగట్టుకొని నింగి మధ్యలొ పరిగెడతావా
వంద అడుగుల నీటి లోతులో నిట్టనిలువుగా నిలబడతావా
నా గుండెలో ఎన్నో ఆశలే ఇలా రేగితే నిన్నే చేరితే
క్షణం ఆగక నే కొరితే ఎల్లాగో ఎల్లాగో మరినా ప్రేమగ నిన్ను మార్చుకున్నాఓ హో ..... ఆ ఆశలు లోతు చూడలేనా
నీ ప్రేమగ నేను మారుతున్నాఓ.. ఆనందపు అంచు తాకలేనా

సరదాగా చందమామనే చేతివేళ్ళపై నిలబెడతావా
పది రంగుల రామచిలుకతో ప్రేమ పలుకులే పలికిస్తావా

చిగురుల తోనే చీరను నేసి చేతికి అందించవా
కలువలతోనే అంచులు వేసి కానుక పంపించనా
అడిగినదేదో అదే ఇవ్వకుండా అంతకు మించి అందిచేది ప్రేమ
కనుపాపలపై రంగుల లోకం గీస్తావా


నా ప్రేమగ నిన్ను మార్చుకున్నాఓ హో ..... ఆ ఆశలు లోతు చూడలేనా
నీ ప్రేమగ నేను మారుతున్నాఓ.. ఆనందపు అంచు తాకలేనా

సరదాగా చందమామనే చేతివేళ్ళపై నిలబెడతావా
పది రంగుల రామచిలుకతో ప్రేమ పలుకులే పలికిస్తావా
మేఘాలని మూటగట్టుకొని నింగి మధ్యలొ పరిగెడతావా
వంద అడుగుల నీటి లోతులో నిట్టనిలువుగా నిలబడతావా

మెలకువ లోన కలలను కన్నా నిజములు చేస్తావనీ
చిలిపిగ నేనే చినుకౌతున్నా నీ కల పండాలని
పిలువక ముందే ప్రియా అంటూ నిన్నే చేరుకునేదే మనసులోని ప్రేమ
ప్రాణములోనే అమృతమేదో నింపేయవా


నా ప్రేమగ నిన్ను మార్చుకున్నాఓ హో ..... ఆ ఆశలు లోతు చూడలేనా
నీ ప్రేమగ నేను మారుతున్నాఓ.. ఆనందపు అంచు తాకలేనా

సరదాగా చందమామనే చేతివేళ్ళపై నిలబెడతావా
పది రంగుల రామచిలుకతో ప్రేమ పలుకులే పలికిస్తావా
మేఘాలని మూటగట్టుకొని నింగి మధ్యలొ పరిగెడతావా
వంద అడుగుల నీటి లోతులో నిట్టనిలువుగా నిలబడతావా

*******************************************


సంగితం : యువన్ శంకర్ రాజా
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : యువన్ శంకర్ రాజానన్నొదిలి నీడ వెళ్ళిపొతోందా...... కన్నొదిలీ చూపు వెళ్ళిపోతోందా
వేకువనే సందె వాలి పోతోందే చీకటిలో ఉదయముండిపోయిందే
నా ఎదనే తొలిచిన గురతుగా నిను తెస్తుందా
నీ జతలో గడిపిన బ్రతుకిక బలి అవుతుందా
నువ్వుంటే నేనుంటా ప్రేమా.......పోవొద్దే పోవొద్దే ప్రేమా
నన్నొదిలీ నీడ వెళ్ళిపొతోందా.......కన్నొదిలీ చూపు వెళ్ళిపోతోందా..ఇన్ని నాళ్ళు నీ వెంటే సాగుతున్న నా పాదం..వెంట పడిన అడుగేదంటోందే ఓ ఓ ఓ
నిన్నదాక నీ రూపం నింపుకున్న కనుపాపే నువ్వు లేక నను నిలదీస్తోందే
కోరుకున్న జీవితమే చేరువైన ఈ క్షణమే......జాలి లేని విధిరాతే శాపమైనదే
మరుజన్మే ఉన్నదంటే బ్రహ్మనైనా అడిగేదొకటే.. కనమంటా మమ్ము తన ఆటలిక సాగని చోటే
నువ్వుంటే నేనుంటా ప్రేమా......పోవొద్దే పోవొద్దే ప్రేమా

నువ్వుంటే నేనుంటా ప్రేమా......పోవొద్దే పోవొద్దే ప్రేమా

July 28, 2009

జోష్Powered by eSnips.com


సంగీతం : సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : కార్తీక్


నీతో ఉంటే ఇంకా కొన్నాళ్ళు
ఏమౌతాయో ఎదిగిన ఇన్నేళ్ళు
నీతో ఉంటే ఇంకా కొన్నాళ్ళు
ఏమౌతాయో ఎదిగిన ఇన్నేళ్ళు

నిన్నెప్పుడు చూస్తే చాలు చిన్నప్పటి చిలిపి క్షణాలు
గుండెల్లో గువ్వల గుంపై వాలు
నీతో అడుగేస్తే చాలు మునుముందుకు సాగవు కాళ్ళు
ఉంటుందా వెనకకి వెళ్ళే వీలు
కాలాన్నే తిప్పేసిందీలీలా
బాల్యాన్నేరప్పించిందీవేళా
పెద్దరికాలన్నీ చినబోయేలా
పొద్దెరగని మరుపేదో పెరిగేలా


నీతో ఉంటే ఇంకా కొన్నాళ్ళు
ఏమౌతాయో ఎదిగిన ఇన్నేళ్ళు


నిలబడి చూస్తాయే ఆగి లేళ్ళు సెలయేళ్ళు చిత్రంగా
నీవైపలా
పరుగులు తీస్తాయే లేచి రాళ్ళు రాదార్లు నీలాగా
నలువైపులా
భూమి అంత నీ పేరంటానికి బొమ్మరిల్లు కాదా
సమయమంత నీ తారంగానికి సొమ్మసిల్లి పోదా
చేదైనా తీపౌతుందే నీ సంతోషం చూసి
చెడు కూడా చెడుతుందే నీ సావాసాన్ని చేసి
చేదైనా తీపౌతుందే నీ సంతోషం చూసి
చెడు కూడా చెడుతుందే నీ సావాసాన్ని చేసి


నీతో ఉంటే ఇంకా కొన్నాళ్ళు
ఏమౌతాయో ఎదిగిన ఇన్నేళ్ళు


నువ్వేం చూస్తున్నాఎంతో వింతల్లే అన్నీ గమనించే
ఆశ్చర్యమా
యే పనిచేస్తున్నా ఎదో ఘనకార్యం లాగే గర్వించే
పసిప్రాయమా
చుక్కలన్ని దిగి నీ చూపుల్లో కొలువు ఉండిపోగా
చీకటన్నదిక రాలేదే నీ కంటిపాప దాకా
ప్రతి పూట పండుగలాగే ఉంటుందనిపించేలా
తెలిసేలా నేర్పేటందుకు నువ్వే పాఠశాల
ప్రతి పూట పండుగలాగే ఉంటుందనిపించేలా
తెలిసేలా నేర్పేటందుకు నువ్వే పాఠశాల


నీతో ఉంటే ఇంకా కొన్నాళ్ళు
ఏమౌతాయో ఎదిగిన ఇన్నేళ్ళు


నిన్నెప్పుడు చూస్తే చాలు చిన్నప్పటి చిలిపి క్షణాలు
గుండెల్లో గువ్వల గుంపై వాలు
నీతో అడుగేస్తే చాలు మునుముందుకు సాగవు కాళ్ళు
ఉంటుందా వెనకకి వెళ్ళే వీలు
కాలాన్నే తిప్పేసిందీలీలా
బాల్యాన్నేరప్పించిందీవేళా
పెద్దరికాలన్నీ చినబోయేలా
పొద్దెరగని మరుపేదో పెరిగేలా
నీతో ఉంటే ఇంకా కొన్నాళ్ళు
ఏమౌతాయో ఎదిగిన ఇన్నేళ్ళు


****************************************************

సంగీతం : సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : రాహుల్ వైధ్య , ఉజ్జయని ముఖర్జీ


ఎవ్వరికీ కనపడదే ప్రేమది ఏ రూపం
ఏ చెవికీ వినబడదే ప్రేమది ఏ రాగం
కనకే అపురూపం ......కలిగే అనురాగం
ఎవ్వరికీ కనపడదే ప్రేమది ఏ రూపం
ఏ చెవికీ వినబడదే ప్రేమది ఏ రాగం
కనకే అపురూపం ......కలిగే అనురాగం


ఎదలోనే కొలువున్నా ఎదురైనా పోల్చలేక
నిజమేలే అనుకున్నా ఋజువేది తేల్చలేక
మరెలా .......ఆ ఆ ఆ ఆ


ఎవ్వరికీ కనపడదే ప్రేమది ఏ రూపం
ఏ చెవికీ వినబడదే ప్రేమది ఏ రాగం


దారి అడగక పాదం నడుస్తున్నదా
వేళ తెలుపక కాలం గడుస్తున్నదా
తడి ఉన్నదా ఎదలో తడిమి చూసుకో
చెలిమిగ అడిగితే చెలి చెంత చిలిపిగ పలకదా వయసంతా
జతపడు వలపుల గుడిగంట తలపుల తలుపులు తడుతుందా
చూస్తూనే పసికూన ఎదిగిందా ఇంతలోన
చెబితేనే ఇపుడైనా తెలిసిందా ఈ క్షణాన
అవునా ...ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ


ఎవ్వరికీ కనపడదే ప్రేమది ఏ రూపం
ఏ చెవికీ వినబడదే ప్రేమది ఏ రాగం


కళ్ళు నువ్వొస్తుంటే మెరుస్తున్నవి
వెళ్ళివస్తానంటే కురుస్తున్నవి
కొన్నాళ్ళుగా నాలో ఇన్ని వింతలు ఓహో
గలగల కబురులు చెబుతున్నా వదలదు గుబులుగ ఘడియైనా
మది అనవలసినదేదైనా పెదవుల వెనకనె అణిగేనా
హృదయం లో వింత భావం పదమేదీ లేని కావ్యం
ప్రణయం లో ప్రియ నాదం వింటూనే ఉంది ప్రాణం
తెలుసా ...ఆ ఆ ఆ ఆ

ఎవ్వరికీ కనపడదే ప్రేమది ఏ రూపం
ఏ చెవికీ వినబడదే ప్రేమది ఏ రాగం